Міська громадська організація

Патріот 2015

+38(066)967 20 14 / +38(096)548 45 25 / +38(098)363 97 88

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАТРІОТ 2015» (далі – Організація) є громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників і діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширює свою діяльність на територію України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Організація об’єднує членів з метою поєднання зусиль, на основі єдності інтересів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян України при здійсненні своїх політичних прав.

1.2. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.

1.3. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», має (відкриває та закриває) рахунки у банківських установах, має самостійний баланс, бланки, печатки, штампи, емблему, прапор (хоругву), власну символіку, які затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.4. Організація співпрацює з державними та громадськими об’єднанням, установами, підприємствами для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.5. Найменування Організації:

українською мовою ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАТРІОТ 2015».

Скорочене найменування:

українською мовою ГО «ПАТРІОТ 2015».

1.6. Місцезнаходження організації: індекс 51925, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Кірова, будинок 1.

1.7. Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною метою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація).

РОЗДІЛ II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), волонтерів, сприяння в налагодженні компромісного діалогу між її членами та органами державної влади задля покращення політичного і економічного клімату в країні.

2.2. Організація є вільною у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в межах, передбачених цим Статутом.

2.3. Для досягнення своєї мети у встановленому законом порядку Організація реалізує наступні завдання:

  • сприяє захисту прав та інтересів членів громадської організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;
  • сприяє реалізації конституційних прав права шляхом внесення до органів державної влади, громадських об’єднань, відповідно до їх статутів, пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади і громадських об’єднань;
  • сприяє забезпеченню можливостей своїх членів впливати на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
  • сприяє формуванню та мобілізації громадської думки щодо спротиву незаконним діям органів влади, спрямованих на звуження обсягу конституційних прав і свобод громадян;
  • сприяє в пропаганді правозахисних ідей, правове просвітництво;
  • сприяє благодійній, психологічній та матеріальній допомозі учасникам бойових дій (учасникам антитерористичної операції).