Міська громадська організація

Патріот 2015

+38(098)785 54 18 / +38(098)363 97 88 / Пн-Пт / 10:00-13:00

patriot-2015@email.ua


Дата публикации: 2018-02-07/18:53:00

ремонты инвалидам войны, помощь в проведений ремонтов Каменское

Надання грошової допомоги на проведення поточного ремонту житлової квартири або будинку учасникам антитерористичної операції

Грошова допомога учасникам антитерористичної операції на проведення поточного ремонту житлової квартири або будинку (далі –Допомога) надається управлінням соціальної політики міської ради (далі суб’єкт надання послуги) учасникам антитерористичної операції (далі – суб’єкт звернення), а саме:
 • учасникам бойових дій;
 • інвалідам війни;
 • членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Допомога надається:

 • Учасникам бойових дій та інвалідам війни одноразово після звільнення з військової служби (демобілізації). В подальшому проведення поточного ремонту житла здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право».

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни:

 • одноразово на проведення поточного ремонту житлової квартири або будинку, в подальшому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право»;
 • один раз на 10 років на проведення поточного ремонту власної житлової квартири.

Допомога надається за умови, що:

 • отримувач допомоги зареєстрований та постійно проживає в житловій квартирі або будинку, який підлягає поточному ремонту;
 • отримувачі допомоги із числа інвалідів війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни не перебувають на обліку в управлінні соціальної політики міської ради для проведення безоплатного капітального ремонту власної житлової квартири або будинку.

Допомога виплачується управлінням соціальної політики міської ради за рішенням комісії з питань надання грошової допомоги на проведення поточного ремонту житлової квартири або будинку учасникам антитерористичної операції (надалі – Комісія).

Положення про вищезазначену комісію та її склад затверджується розпорядженням міського голови.

Допомога складається із вартості безоплатного поточного ремонту, який визначається виходячи з розрахунку 21 м 2 загальної площі квартири або будинку на кожну особу, що має право на допомогу.

Для отримання Допомоги особа, яка має право на її отримання, надає до Центру надання адміністративних послуг м.Кам’янського особисто заяву за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку).

У разі коли за однією адресою у житловій квартирі або будинку зареєстровано і проживає дві чи більше осіб, які мають право на таку Допомогу, заява надається окремо кожною особою. При цьому заяви розглядаються разом.

Для надання Допомоги дитині загиблого (померлого) ветерана війни, заява надається її законним представником.

Особою разом із заявою подаються наступні документи:

 • копія паспорта;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
 • копія посвідчення, що дає право на отримання Допомоги;
 • копія довідки про звільнення з військової служби, виданої міським військовим комісаріатом;
 • копія свідоцтва про право власності або витяг про державну реєстрацію права власності, видану уповноваженим на це органом;
 • копія технічного паспорта на квартиру (будинок);
 • копія особового рахунку (для неприватизованого житла);
 • довідка про склад сім’ї;
 • банківські реквізити для зарахування коштів.

Питання про необхідність надання Допомоги вирішується на засіданні Комісії на підставі розгляду документів суб’кта звернення та акта обстеження житлово-побутових умов отримувача допомоги для визначення видів і обсягів робіт на проведення поточного ремонту житлових квартир та будинків учасників антитерористичної операції (далі – Акт).

Розгляд заяв здійснюється в наступній черговості:

 • першочергово заяви членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, інвалідів війни;
 • за чергою заяви учасників бойових дій.

Комісійне обстеження житла проводиться у присутності особи, яка подала заяву про надання грошової допомоги.

Комісія під час обстеження складає перелік необхідних видів робіт та їх обсяги, виходячи з переліку основних робіт, які враховуються при наданні грошової допомоги на проведення поточного ремонту житлової квартири або будинку учасникам антитерористичної операції, наведеному у додатку 3 до Порядку.

На підставі Акта департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради розробляє кошторисну документацію відповідно до вимог Державних будівельних норм України з визначенням загальної вартості поточного ремонту та вартості поточного ремонту 1 м 2 квартири або будинку.

Вартість безоплатного поточного ремонту визначається як добуток вартості поточного ремонту 1 м 2 квартири або будинку та площі (не більше 21 м 2 загальної площі).

Розмір Допомоги визначається із вартості безоплатного поточного ремонту.

Після розгляду документів та визначення розміру грошової допомоги Комісія передає протокольне рішення для подальшого опрацювання до управління соціальної політики міської ради.

Управління соціальної політики міської ради не пізніше 5 робочих днів з дня отримання протокольного рішення Комісії подає заявку на фінансування зазначеної допомоги до департаменту фінансів міської ради. При надходженні фінансування здійснює перерахування коштів на особові банківські рахунки отримувачів допомоги.

Фінансування витрат на надання Допомоги здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

 • банковские реквизиты для зачисления средств.
 • Вопрос о необходимости предоставления помощи решается на заседании Комиссии на основании рассмотрения документов субъект обращения и акта обследования жилищно-бытовых условий получателя помощи для определения видов и объемов работ на проведение текущего ремонта жилых квартир и домов участников антитеррористической операции (далее - Акт).

  Рассмотрение заявлений осуществляется в следующей очередности: - в первую очередь заявления членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, инвалидов войны; - по очереди заявления участников боевых действий.

  Комиссионное обследование жилья проводится в присутствии лица, подавшего заявление о предоставлении денежной помощи.

  Комиссия при обследовании составляет перечень необходимых видов работ и их объемы, исходя из перечня основных работ, которые учитываются при предоставлении денежной помощи на проведение текущего ремонта жилой квартиры или дома участникам антитеррористической операции, приведенном в приложении 3 к Порядку.

  На основании Акта департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского совета разрабатывает сметную документацию в соответствии с требованиями Государственных строительных норм Украины с определением общей стоимости текущего ремонта и стоимости текущего ремонта 1 м 2 квартиры или дома.

  Стоимость бесплатного текущего ремонта определяется как произведение стоимости текущего ремонта 1 м 2 квартиры или дома и площади (не более 21 м 2 общей площади).

  Размер помощи определяется от стоимости бесплатного текущего ремонта.

  После рассмотрения документов и определения размера денежной помощи Комиссия передает протокольное решение для дальнейшей обработки в управление социальной политики городского совета.

  Управление социальной политики городского совета не позднее 5 рабочих дней со дня получения протокольного решения Комиссии подает заявку на финансирование указанной помощи в департамент финансов городского совета. При поступлении финансирования осуществляет перечисление средств на лицевые банковские счета получателей помощи.

  Финансирование расходов на предоставление помощи осуществляется за счет средств городского бюджета в пределах утвержденных бюджетных назначений на соответствующий год.


  Просмотров:3271  Разова грошова допомога до 5 травня

  Для отримання до 5 травня грошей УБД потрібно, всім окрім пенсіонерів м. Кам’янського взяти нову довідку рахунок у банку і віднести у військкомат до Юлі Валентинівні, вони у всіх змінилися з початку 2020 року.
  (Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.)
  Військкомат працює:
  Кожен день крім вихідних
  з 08:00 до 17:00
  перерва
  13:00-14:00
  2020рік
  I групи – 4 120 гривень;
  II групи – 3 640 гривень;
  ІII групи – 3 160 гривень;
  Учасникам бойових дій – 1 390 гривень;
  Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 120 гривень;
  Членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 900 гривень.

  Вісник №25 (14.06.2016)
  Вісник №26 (07.07.2016)
  Вісник №25 (14.06.2016)
  Закрыть
  Имя:
  76 + 86 =  

  0 комментариев

  Имя:
  76 + 86 =